Ohutusinfo

Käitaja nimi: Estonian Cell AS

Aadress: Jaama 21, Kunda, Lääne-Virumaa
Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet: Ohutusjuht tel 687 0012, [email protected] või vahetuse juhilt tel 687 0033.
 
Ettevõtte põhitegevusalaks on pleegitatud kemo-termo-mehaanilise haavapuitmassi (BCTMP) tootmine.
 
Estonian Cell AS on A-kategooria suurõnnetusohuga tootmises kasutatava 60% vesinikperoksiidi maksimaalsest võimalikust hoiustamise kogusest tulenevalt. Ettevõte täidab Kemikaaliseaduses ja keskkonnakompleksloas esitatud nõudeid.
 
Ettevõte rakendab õnnetuste ärahoidmiseks kõiki võimalikke meetmeid. Tegutsemisel hädaolukorras lähtume Tehnilise Järelevalve poolt Päästeametiga kooskõlastatud hädaolukorra lahendamise plaanist, mis on kinnitatud: https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-lahendamise-plaan
 
Suurõnnetusohtu põhjustada võivad ained:
 

 • Vesinikperoksiid 60% - plahvatusohtlik seoses rõhu kiire tõusuga suletud konteinerites. Kokkupuutel põleva ainega võib põhjustada tulekahju. Põhjustab süttiva materjali põlemist. Oksüdeeriv vedelik, põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi, allaneelamisel ja sissehingamisel kahjulik.

 
Peamised ohutegurid tootmisprotsessis on:
 

 • tulekahju;
 • kemikaalide lekked;
 • plahvatus.

Mahutis olev vesinikperoksiid hakkab lagunema ning kemikaali temperatuur mahutis tõuseb. Lagunemise tagajärjel tõuseb mahutisisene rõhk ja mahuti ülaosas toimub mahutiseinte rebenemine. Selle tagajärjel valgub kemikaal turvabasseini, kus lagunemine jätkub. Õnnetuse korral, kus kemikaal valgub turvabasseini ja kus ei toimu kemikaali lagunemist on ohuala raadius arvestuslikult kuni 238 meetrit.

Suurõnnetuse korral on oht ohualas saada vigastusi plahvatuse tagajärjel tekkinud ülerõhus, paiskuvatest esemetest ning tagajärjeks võimalik tuleõnnetus.

Järelvalve

Estonian Cell AS on koostanud riskianalüüsi ning selle põhjal hädaolukorra lahendamise plaani, mis on kooskõlastatud Tehnilise Järelvalve Ameti ja Päästeametiga 2020 aastal. Viimane Päästeameti kemikaalialase paikvaatlus toimus 20 VEB 2019, protokoll on leitav Päästeametist.
 
Tegevus hädaolukorra realiseerumisel
 

 • Informeeritakse Häirekeskust (112)
 • Otsustatakse vajalik evakuatsioonimaht
 • Kutsutakse kokku ettevõtte päästerühm
 • Päästeameti saabumiseni juhib päästetegevust vahetuse juht

Regiooni kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse
kava on leitav: https://viru-nigula.ee/documents/7609076/8397957/SevesoHOLP_30.09.2016.pdf/fc6fe5ed-28a3-40f4-9d83-6ce82aa1c7a1?version=1.0&inheritRedirect=true
 
 
Avalikkuse teavitamine ohust
 
Ettevõttest lähtunud ohu korral korraldab avalikkuse teavitamist Estonian Cell AS juhatuse liige.

 • Teave õnnetusest edastatakse Päästeametile tel 628 2000, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile tel 372 667 2000 ja kohalikule omavalitsusele tel 325 5960.

 
Käitumisjuhised õnnetuse korral
 

 • Väljas viibides liigu ohualast eemale risti tuule suunaga.
 • Siseruumides viibides sulgeda aknad ja uksed, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad, takistamaks mürgise suitsu sissepääsu.
 • Autos viibides sulge aknad ja uksed, lülita välja ventilatsioon.

 
Kannatanule abi osutamine
 

 • Teavitada kannatanust häirekeskust telefonil 112.
 • Suitsust tingitud tervisekahjustusega inimene toimetada värske õhu kätte või puhta õhuga ruumi.
 • Asetada kannatanu lamavasse asendisse ja jälgida tema seisundit kuni meditsiiniabi tulekuni.

 
Estonian Cell AS teeb kõik endast oleneva õnnetuste ärahoidmiseks. Lisaks teeb koostööd Päästeametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi.

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.