Teave ohutusabinõude ja õnnetuste kohta

Käitaja nimi: Estonian Cell AS

Aadress: Jaama 21, Kunda, Lääne-Virumaa
Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet: Peeter Pajula või vahetuse juhilt 687 0033 (24h)
 
Ettevõtte põhitegevusalaks on haava puitmassi tootmine ja müük.
 
Estonian Cell on kemikaalide käitlemisest tulenevalt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaali seaduse alusel nõutud dokumendid. Ettevõttele on väljastatdu kemikaaliseaduse alusel tegevusluba.
 
Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelvalve toimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel: https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted ning üksikasjalikku teavet viimase järelvalvetoimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelet: Päästeamet, rescue@rescue.ee, 6282000; Tarbijakaitse- ja Tenilise Järelvalve Amet, info@ttja.ee, 6672000 ja samuti on võimalik küsida täiendavat teavet käitise keskkonna- ja kvaliteedijuhilt: kersti.luzkov@estoniancell.ee .
 
 
Võimalikud suurõnnetused ja nende tagajärjed
 
Suurõnnetuse ohu laad, stsenaariumid ja võimalik mõju :
 

  • Kemikaalide avariiline emissioon keskkonda ‒ peamised põhjused on torustike purunemine, laadimisseadmete vigastused ja mahuti ületäitmine. Esineb oht töötajate elule ja tervisele (põletushaavad, mürgistused jne) ning ettevõttele varaline kahju.
  • Tulekahju ja/või plahvatus ‒ peamised põhjused on käitlustoimingute käigus lubatud emissioonide süttimine ja avarii ohtliku aine väljavooluga. Süttimist põhjustavaks teguriks võib olla säde, leek, elektrilaeng jne. Peamisteks ohtudeks tulekahju puhul on kõrge temperatuur, suits ja põlemisel eralduvad mürgised aurud ning saadused. Esineb oht töötajate elule ja tervisele (põletushaavad, mürgistused jne) ning ettevõttele varaline kahju (hävinud taristu, materjalid, toodang jne)

 
Õnnetusest teavitamiseks kasutatav varajase hoiatuse süsteem vastab käitisest lähtuvale ohule ning tagab õnnetuse korral kõigi ohustatud inimeste teavitamise.

Mahutis olev vesinikperoksiid hakkab lagunema ning kemikaali temperatuur mahutis tõuseb. Lagunemise tagajärjel tõuseb mahutisisene rõhk ja mahuti ülaosas toimub mahutiseinte rebenemine. Selle tagajärjel valgub kemikaal turvabasseini, kus lagunemine jätkub. Õnnetuse korral, kus kemikaal valgub turvabasseini ja kus ei toimu kemikaali lagunemist on ohuala raadius arvestuslikult kuni 237,89 meetrit.

Suurõnnetuse korral on oht ohualas saada vigastusi plahvatuse tagajärjel tekkinud ülerõhus, paiskuvatest esemetest ning tagajärjeks võimalik tuleõnnetus.

Järelvalve

Rakendatavad meetmed tagajärgede piiramiseks, sh kaitsevahendid ja ressursid
 
Lekete likvideerimiseks ja piiramiseks: absorbent, õlipüüdur, kanalisatsiooni matid, lekketõkke poomid.
 
Tulekahju avastamiseks ja kustutamiseks: ATS, veehüdrandid, pulberkustutid ja CO2 kustutid. Turvalisuse tagamiseks: aiaga piiratud ala, isikukaitsevahendid, 24 h mehitatud ja tehniline valve (s.h. videovalve), raadioside teavitus.
 
 
Käitumisjuhised õnnetuse korral
 

  • Väljas viibides liigu ohualast eemale risti tuule suunaga.
  • Siseruumides viibides sulgeda aknad ja uksed, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad, takistamaks mürgise suitsu sissepääsu.
  • Autos viibides sulge aknad ja uksed, lülita välja ventilatsioon.

 
Estonian Cell AS teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendada õnnetuse tagajärgi. Päästeameti poolt on koostatud ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks ning, et see on leitav Päästeameti kodulehelt
Juhiseid, kuidas ohustatud inimesi hoiatatakse ja teavitatakse suurõnnetusest ning millised on käitumisjuhised, on võimalik leida käitaja kodulehelt: www.estoniancell.ee

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.