Andmekaitsetingimused

Meie eesmärk on kaitsta veebilehe kasutajate privaatsust. Seega sätestatakse andmekaitsetingimustes üksikasjalikult, milliseid isikuandmeid meie veebilehte kasutades töödeldakse ja kuidas me (= vastutav töötleja) andmeid kaitseme. Andmeid töödeldakse kehtivate õigusnormide alusel.
 
Veebilehe vastutav töötleja: AS Estonian Cell, Jaama 21, 44106 Kunda, Eesti
Vastutava töötleja esindaja: Sander Soomre, info@estoniancell.ee
 
 
A) Veebilehe külastamine
 
1.
Kui külastate meie veebilehte või -poodi, salvestame ja töötleme ajutiselt järgmisi andmed:

 • arvuti IP-aadress;
 • kuupäev ja kellaaeg;
 • avatud faili nimi ja URL;
 • edastatud andmete maht;
 • teave selle kohta, kas juurdepääs oli edukas (HTTP olekukood);
 • kasutatava veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi identifikaatorid.

 
Salvestatud andmeid säilitatakse kolm päeva. Meil on õigustatud huvi andmeid õiguslikul alusel säilitada, sest need tagavad serveri sujuva toimimise ja süsteemi turvalisuse (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt f). IP-aadresse hinnatakse ainult siis, kui meie võrguinfrastruktuuri rünnatakse.
 
2.
Andmeid, mis salvestatakse pärast veebilehe külastust, ei avaldata kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud kui andmete avaldamine on seadusega või kohtumäärusega nõutav või võrguinfrastruktuuri rünnaku korral, kui avalikustamine on vajalik uurimiseks või kriminaalmenetluseks. Andmeid ei avalikustata muul mittekaubanduslikul eesmärgil ega ärilistel eesmärkidel.
 
3.
Me ei töötle kõiki salvestatud logifaile ja küpsiseid. Ühtlasi kasutame usaldusväärsete, hoolikalt valitud partnerite (= volitatud töötlejad), nimelt Outline Pictures e.U teenuseid. Meie partnerid tagavad samuti teie andmete turvalisuse tehnika tasemele vastavate sobivate tehniliste ja korralduslike meetmetega. Partneritel on lubatud kasutada neile edastatavaid isikuandmeid vaid kindlaksmääratud eesmärkidel.
 
Teie isikuandmed edastatakse ka USA ettevõttele Google Inc.:

 • kui kasutate automaatset tõlketeenust Google Translate;
 • kui vaatate meie veebilehele YouTube’i pistikprogrammiga lisatud videot;
 • kui geograafilist teavet kuvatakse mõnel meie kontaktilehel Google Mapsi kaardiga.

 
Google Inc. on sertifitseeritud vastavalt ELi ja USA Eraelukaitse Kilbi andmekaitseraamistikule. Sertifikaati saab vaadata internetis aadressil https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Lisateavet Google’i andmetöötluse kohta leiate Google’i andmekaitsetingimustest aadressil: http://www.google.com/privacypolicy.html. Andmete haldamiseks ja kaitsmiseks valige privaatsuskeskuses vajalikud seaded.
 
Selleks, et saaksime veebilehel kuvada kirjatüüpi Trade Gothic, edastatakse isikuandmeid ettevõtte Monotype Imaging Inc. pakutavale veebipoele Fonts.com. Lisateavet andmete töötlemise kohta leiate veebilehelt Monotype Imaging Inc. aadressil https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/
 
4.
Meie veebileht kasutab küpsiseid, et muuta leht tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja teie arvutisse salvestab. Teavet kogutakse ja salvestatakse ainult anonüümsel või pseudonüümitud kujul.
Meie veebileht kasutab järgmisi küpsiseid:

 • codeworkscakecookie (aegub pärast üht seanssi);
 • Frontend [language] (valitud keel salvestatakse üheks aastaks);
 • keel (valitud keel salvestatakse üheks aastaks).

 
Veebilehitseja seadetes saate määrata, kas lubate mis tahes tüüpi küpsiseid. Veebilehitseja seadeid muutes saate vältida seadmesse küpsiste paigaldamist. Pidage siiski meeles, et kui seda teete, ei pruugi teil olla täielikku juurdepääsu kõigile meie veebilehe funktsioonidele.
 
5.
Veebileht kasutab ettevõtte Google Inc. (Google) pakutavat veebianalüüsi teenust Google Analytics.
Google Analytics kasutab samuti küpsiseid: tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te meie veebilehte kasutate. Küpsise genereeritud teave veebilehe kasutamise kohta (sh teie IP-aadress), edastatakse Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab teavet selleks, et analüüsida veebilehe kasutamist, koostada veebilehe operaatorile aruandeid lehel tehtud toimingutest ning pakkuda veebilehe ja interneti kasutamisel täiendavaid teenuseid. Seda teavet võib edastada kolmandatele isikutele, kui see on seaduslikult nõutav või kui kolmandad isikud töötlevad andmeid Google’i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste Google’i salvestatud andmetega. Google Analytics kasutab teie andmete töötlemiseks funktsiooni _anonymizeIp (). Edasiseks töötlemiseks kasutab funktsioon ainult lühendatud IP-aadresse, mistõttu ei ole otsene seostamine konkreetse isikuga võimalik. Seega muudab Google teie IP-aadressi anonüümseks.
 
Veebilehitseja seadeid muutes saate vältida seadmesse küpsiste paigaldamist. Pidage siiski meeles, et kui seda teete, ei pruugi teil olla täielikku juurdepääsu kõigile meie veebilehe funktsioonidele. Samuti saate takistada andmete salvestamist ja töötlemist Google’is, kui kohandate reklaamiseadeid aadressil
https://adssettings.google.com/authenticated või kui laadite alla ja installite asjakohase veebilehitseja pistikprogrammi aadressilt:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Lisateavet Google’i kasutus- ja andmekaitsetingimuste kohta leiate siit:https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=en or https://policies.google.com/?hl=en
 
 
B) Andmesubjektide õigused
Pange tähele, et vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM) on teil andmesubjektina seoses isikuandmetega järgmised õigused:

 • õigus saada vastutavalt töötlejalt teavet teie isikut käsitlevate isikuandmete kohta vastavalt IKÜM-i artiklile 15;
 • õigus andmete parandamisele vastavalt IKÜM-i artiklile 16;
 • õigus andmete kustutamisele vastavalt IKÜM-i artiklile 17;
 • õigus isikuandmete töötlemise piiramisele vastavalt IKÜM-i artiklile 18;
 • õigus andmete ülekandmisele vastavalt IKÜM-i artiklile 20;
 • õigus esitada vastuväiteid töötlemisele vastavalt IKÜM-i artiklile 21.

 
Lisaks on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Palun vaadake ka andmekaitseasutuse veebilehte, millele pääsete siit: https://www.dsb.gv.at/
 
 
C) Viited teistele teenusepakkujatele
Meie veebileht võib sisaldada viiteid teistele teenusepakkujatele ja meie sotsiaalmeedia lehtedele. Andmekaitsetingimusi kohaldatakse meile kuuluvate ja meie hallatavate veebilehtede ja teenuste suhtes. Meil ei ole kontrolli väliste veebilehtede või nende sisu üle, millele meie teenused viitavad. Me ei vastuta selle eest, et need teenusepakkujad või sotsiaalmeedia platvormide operaatorid järgiksid kohustuslikke andmekaitse-eeskirju.
 
 
D) Tehniline andmekaitse
Kasutame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta meie töödeldavaid isikuandmeid juhusliku ja tahtliku manipuleerimise, kaotsimineku, hävitamise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arenguga.
 
 
E) Andmekaitsetingimuste kohaldamisala ja kehtivus
Andmekaitsetingimused kehtivad kohe ja asendavad kõiki varasemaid andmekaitsetingimusi. Jätame endale õiguse andmekaitsetingimusi muuta, juhul kui see on mõistlik või vajalik.

Käesolevaga annan nõusoleku salvestada ja kasutada oma logifaile ja küpsiseid. Rohkem informatsiooni andmete kasutaise kohta on võimalik leida lingilt isikuandmete töötlemine.